PROIZVEDEN UREĐAJ ZA KONTROLISANJE VODOMERA HE 002/2016

PROIZVEDEN UREĐAJ ZA KONTROLISANJE VODOMERA HE 002/2016

U našem proizvodnom pogonu proizveden je Uređaj za kontrolisanje i ispitivanje vodomera HE 002/2016. Uređaj za kontrolisanje i ispitivanje vodomera od DN 15mm do DN 40 mm i mernog opsega od 0,006 m3/h do 20 m3/h, koji ispunjava uslove za ispitivanje vodomera prema MUS.Z-14/1 (“Sl.list SFRJ”) br.51/86 I MUP.Z-14/2 (Glasnik SZMDM- br.2/90 koji važi do 31.12.2016. god i Pravilniku o merilima (“Službeni glasnik RS”, br.63/2016 po MID direktivi), mešovita metoda gravimetrijsko–volumetrijska (Vaga–Elektromagnetni merač protoka). Uređaj je koncipiran tako da ima sopstveni rezervoar sa pumpom i voda koja se koristi za ispitivanje vodomera recirkuliše, po proceni korisnika, se periodično menja i na ovaj način imamo mogućnost da kontrolišemo temperaturu vode koja mora biti u propisanom mernom opsegu od 15 – 25ᵒC:

Za protoke od 0,006 m3/h do 20 m3/h koristi radni etalon merna ćelija sa pokaznim displej uređajem, na koju se postavlja prohromski rezervoar za merenje mase vode i odgovarajući elektromagnetni merač protoka (master merilo) u odgovarajućoj klasi tačnosti.

Uređaj je predviđen za ispitivanje vodomera u tri tačke (Qmin,Qt i Qn) i (Q1,Q2, i Q3 protoka) koje mogu istovremeno da se parametriraju prema tabeli protoka i softverski nema ograničenja kod izbora bilo koje tačke ispitivanja u deklarisanom mernom opsegu.

Ovaj uređaj za kontrolisanje vodomera HE 002/2016 je isporučen u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, 29.11.2016., uspešno testiran i pušten je u rad.